بانک پست بانک

مدیر عامل:
حسینعلی ضیائی

xfxfdd

تاریخچه پست بانک
پست بانک ایران پس از تصویب اساسنامه توسط هیئت محترم وزیران از دی ماه سال ۱۳۷۵ فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد، و در حال حاضر با دارا بودن صدها شعبه، دفتر و مرکز در سراسر کشور انواع خدمات بانکی و مالی را به هموطنان عزیز ارائه می‌دهد.

سال۱۳۶۲
پیشنهاد ایجاد پست مالی و ارائه خدمات بانکی از طریق شبکه وسیع پستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیات محترم وزیران

سال۱۳۶۵
تهیه و ارائه مقدمات تشکیل پست مالی

سال۱۳۶۶
تاسیس پست مالی

سال۱۳۷۴
جداسازی وظایف پست مالی از شرکت و تاسیس شرکت پست بانک به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی

سال۱۳۷۵
تصویب اساسنامه پست بانک توسط هیات محترم وزیران

سال۱۳۷۸
لحاظ نمودن عاملیت بانکی بخش در مستندات قانون برنامه سوم

سال۱۳۸۱
تصویب اصلاحیه اساسنامه پست بانک با نظر بانک مرکزی

سال۱۳۸۲
تصویب اصلاحیه اساسنامه پست بانک توسط هیات دولت و شورای نگهبان

سال ۱۳۸۵
پست بانک رسماً به عنوان یازدهمین بانک دولتی با مجوز بانک مرکزی مشغول ادامه خدمات شد.