بانک کدپستی منطقه ۱۷

منطقه ۱۷ پستی

در فهرست زیر از چپ به راست ,۴رقم کدپستی , نام محله و تعداد شماره موبایل های دائمی همراه اول را مشاهده میکنید .

۱۷۱۱ (میدان امام حسین- اقبال لاهوری) ( ۰, ۴۸۵۱)
۱۷۱۳ (۱۷ شهریور شمال- میدان امام حسین) ( ۰, ۵۵۸۴)
۱۷۱۴ (شهدا شمال پرواز ) ( ۰, ۵۲۷۶)
۱۷۱۵ (امام علی جنوب- زاهد گیلانی) ( ۰, ۴۵۹۱)
۱۷۱۶ (چهارصد دستگاه ) ( ۰, ۲۶۷۸)
۱۷۱۷ (پیروزی عزیزی ) ( ۰, ۴۱۶۰)
۱۷۱۸ (شهدا_شکوفه ) ( ۰, ۳۵۳۹)
۱۷۱۹ (پیروزی _ نور صالحی ) ( ۰, ۵۳۷۲)
۱۷۳۱ (شهید اشراقی قاسم آباد ) ( ۰, ۵۵۵۷)
۱۷۳۳ (تهران نو ) ( ۰, ۴۱۸۶)
۱۷۳۴ (پیروزی _ ششم _ نیروی هوایی ) ( ۰, ۵۷۱۱)
۱۷۳۵ (خ صفا- طبرسی) ( ۰, ۷۴۲۸)
۱۷۳۶ (چهارراه کوکا _دهقان ) ( ۰, ۷۷۵۵)
۱۷۳۷ (نیروی هوایی خیابان چهارم ) ( ۰, ۴۲۹۷)
۱۷۳۸ (نیروی هوایی چهار گوش ) ( ۰, ۵۶۵۴)
۱۷۳۹ (کلاهدوز) ( ۰, ۴۶۸۸)
۱۷۴۱ (امامت) ( ۰, ۷۸۷۳)
۱۷۴۳ (میدان امامت _ ابو ریحان) ( ۰, ۹۴۶۰)
۱۷۴۴ (فلکه اطلاعات ) ( ۰, ۷۷۶۱)
۱۷۴۵ (خاقانی ) ( ۰, ۴۹۱۹)
۱۷۴۶ (تهران نو- سرخه حصار) ( ۰, ۱۲۰۹)
۱۷۴۷ (نیروی هوایی مهر آور ) ( ۰, ۴۹۷۷)
۱۷۴۸ (نیروی هوایی ) ( ۰, ۶۴۰۵)
۱۷۴۹ (پارک پیروزی ) ( ۰, ۴۱۰۷)
۱۷۵۱ (دهقان ) ( ۰, ۲۲۴)
۱۷۵۳ () ( ۰, ۱۰۹)
۱۷۵۴ () ( ۰, ۱۱۸)
۱۷۵۵ () ( ۰, ۷۸۷)
۱۷۵۶ () ( ۰, ۲۲۸۵)
۱۷۵۷ (هجرت _ سه راه تختی ) ( ۰, ۹۳)
۱۷۵۸ () ( ۰, ۸۲)
۱۷۵۹ () ( ۰, ۱۰۵۸)
۱۷۶۱ (چهارراه شمس _۱۷ شهریور ) ( ۰, ۶۲۷۰)
۱۷۶۳ (درودیان ) ( ۰, ۶۱۳۰)
۱۷۶۴ (سرآسیاب ) ( ۰, ۱۶۲۵۴)
۱۷۶۵ (کوکا_جعفر نژاد ) ( ۰, ۱۸۹۶۹)
۱۷۶۶ (نبرد_ پرستار جنوبی ) ( ۰, ۳۰۳۹۱)
۱۷۶۷ (نبرد _سلطانیه ) ( ۰, ۲۵۹۲۹)
۱۷۶۸ (محلاتی_عارف شمالی ) ( ۰, ۶۲۴۵)
۱۷۶۹ (محلاتی_حاج نوروزی ) ( ۰, ۷۴۸۰)
۱۷۷۱ (خ خاوران – مخبر جنوبی) ( ۰, ۴۵۶۲)
۱۷۷۳ (پل آهنگ _۱۷ شهریور ) ( ۰, ۶۰۵۲)
۱۷۷۴ (محلاتی _کیانی ) ( ۰, ۶۷۷۴)
۱۷۷۵ (خاوران عجب گل) ( ۰, ۶۴۲۷)
۱۷۷۶ (خیابان شاه آبادی) ( ۰, ۶۸۳۲)
۱۷۷۷ (بلوار ابودر _پل چهارم ) ( ۰, ۱۱۸۲۶)
۱۷۷۸ (محلاتی- نبرد) ( ۰, ۱۰۵۴۶)
۱۷۷۹ (خاوران _ سه راه افسریه) ( ۰, ۱۲۳۴۶)
۱۷۸۱ (بسیج محلاتی ) ( ۰, ۹۰۶۰)
۱۷۸۳ (افسریه- ۱۵ متری شمالی) ( ۰, ۱۱۵۰۵)
۱۷۸۴ (مسعودیه) ( ۰, ۱۱۹۵۷)
۱۷۸۵ (افسریه- ۱۵ متری جنوبی) ( ۰, ۱۱۷۸۷)
۱۷۸۶ (افسریه ۱۵ متری دوم) ( ۰, ۱۲۷۱۰)
۱۷۸۷ (مسعودیه _مظاهری ) ( ۰, ۱۱۰۵۶)
۱۷۸۸ (مسعودیه _ ابو مسلم ) ( ۰, ۱۰۳۷۹)
۱۷۸۹ () ( ۰, ۴۳۹)
۱۷۹۱ (۱۷ شهریور- اردستانی) ( ۰, ۵۵۵۶)
۱۷۹۳ (۱۷ شهریور- پژوهشگاه) ( ۰, ۶۴۰۶)
۱۷۹۴ (میدان خراسان ) ( ۰, ۷۰۳۰)
۱۷۹۵ (خاوران _ نفیس ) ( ۰, ۴۲۰۵)
۱۷۹۶ (خاوران _ نفیس ) ( ۰, ۴۹۲۷)
۱۷۹۷ (خاوران_هاشم آباد ) ( ۰, ۴۶۷۹)
۱۷۹۸ (خاوران_هاشم آباد ) ( ۰, ۳۱۲۹)
۱۷۹۹ (سه راه افسریه ) ( ۰, ۷۴۹۷)