موسسه اعتباری آرمان

رئیس هیات مدیره آقای علیرضا پایین محلی

تاریخچه موسسه

به دنبال اطلاعیه تاریخ ۸ اسفند ۱۳۸۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و اقدامات وسیع بعمل آمده از سوی دستگاه‌های ذیربط، مرحله اول برنامه ساماندهی تعاونی‌های اعتباری آزاد به اتمام رسید و مقرر گردید تعاونی‌های اعتباری تجمیع شده و بعنوان مؤسسه مالی اعتباری در شرف تأسیس ادامه فعالیت دهند. بانک مرکزی نیز با استقرار ناظر مقیم بر عملکرد‌ آنان نظارت نماید که لازم است از زحمات اداره کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری و اداره ساماندهی و هماهنگی بانکها و موسسات پولی و غیر بانکی بانک مرکزی در این خصوص تشکر لازم بعمل آید.
بر این اساس مؤسسه مالی و اعتباری فردوسی در این اطلاعیه مجاز به استفاده از تابلو “مؤسسه مالی و اعتباری در شرف تأسیس تحت نظارت بانک مرکزی” گردید و تعاونی‌های اعتباری ذیل‌ آن نیز مکلف شدند با تغییر تابلو خود از نام و عناوین جدید استفاده نمایند.
مؤسسه مالی و اعتباری فردوسی (در شرف تأسیس) از ادغام و انحلال تعاونی های اعتبار زیر تشکیل شده است:
۱٫ تعاونی اعتبار عام کشاورزان مازندران
۲٫ تعاونی اعتبار وحدت مشهد
۳٫ تعاونی اعتبار الزهرا مشهد
۴٫ تعاونی اعتبار امیدجلین گلستان
۵٫ تعاونی اعتبار بدر توس مشهد
۶٫ تعاونی اعتبار دامداران و کشاورزان کرمانشاه
۷٫ تعاونی اعتبار حسنات اصفهان
۸٫ تعاونی اعتبار پیوند مشهد
طی فراخوان بانک مرکزی ج.ا.ا منبعد این تعاونی‌ها تنها تحت عنوان موسسه مالی و اعتباری فردوسی قادر به ادامه فعالیت خواهند بود.
این مؤسسه در حال حاضر دارای ۱۸۵۰ نفر پرسنل و بیش از ۲۹۰ شعبه در سراسر کشور می باشد.