موسسه اعتباری توسعه

مدیرعامل: علیرضا هادیان همدانی
 
علیرضا هادیان همدانی
 
تاریخچه موسسه  اعتباری توسعه

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس مؤسسات اعتباری را سومین تحول بزرگ در نظام بانکی کشور پس از ملی شدن بانکها و تصویب قانون  بدون ربا به شمار آورده است. تأسیس مؤسسه اعتباری توسعه را می توان سرآغاز تحولی بزرگ درجلب مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در طرحهای خرد و کـلان بخشهای مختلف اقتصادی دانست.چراکه مؤسسات اعتباری می توانند درتوسعه فعالیتهای کارآمد اقتصادی و تنوع بخشیدن به این فعالیتها اهمیت و نقش انکار ناپذیری داشته باشند. مؤسسه اعتباری توسعه به عنوان نخستین مؤسسه اعتباری پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باهدف ارائه خدمات مالی اعتباری درعرصه نظام بانکی کشور، درپانزدهم شهریور ماه ۱۳۷۶، تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آغاز به کارنمود. ازهمان زمان مؤسسه اعتباری توسعه درسایه تلاش و همت مداوم مدیران، مشاوران کارشناسان و کارکنان صدیق خود توانسته است باتلفیق روشهای مدیریت و رهبری، سازمانی منسجم، قوی، پویا، و قابل انعطاف را بوجود آورد و بـا تکیه برتجارب ارزنده مجموعه کارکنان و تازه ترین نرم افزارها و سخت افزارهای بانکی ودیگر تجهیزات مورد نیاز، درکنار بانکهای بزرگ کشورحضوریافته و در عرصه خدمات بانکی ، نوآوری نماید. توجه به خواست مشتری و همراهی باوی و حفظ منافع آن در تمامی مراحل کار ازاصول را هبردی مؤسسه بوده و خدمتگزاری به مشتریان را نه تنـها وظیفه ، بلکـه هـنر خود می داند. مؤسسه اعتباری توسعه خدمات خود را درچار چوب آئین نامه های اجرائی قانون عملیات بانکداری بدون ربا تدوین و در تمامی زمینه های بانکی اقدام به برنامه ریزی و طراحی سیستم نموده است.