تحقیق و بررسی ارزیابی وانتخاب استراتژیک

تحقیق و بررسی ارزیابی وانتخاب استراتژیک

 

فهرست

 

 • مقدمه
 • مدیریت دانش به عنوان یک انتخاب استراتژیک
 • استراتژی کدگذاری
 • استراتژی شخصی سازی
 • عوامل موثر درانتخاب یک استراتژیک در مدیریت
 • تحلیل موقعیت
 • هماهنگی استراتژی
 • ارزیابی وانتخاب استراتژیک
 • انتخاب و اولویت بندی استراتژی ها
 • روش های انتخاب و اولویت بندی استراتژی ها
 • روش های اقتصاد مهندسی
 • روش های مبتنی بر معیارهای غیرجبرانی
 • روش حداقل قابل قبول جامع
 • روش ترتیبی یا اولویتی
 • معیارهای غیر جبرانی:
 • کاربرد این تکنیک ها در حالات مختلف می تواند رخ دهد
 • روش حداقل قابل قبول خاص
 • کاربرد این تکنیک ها در حالات مختلف می تواند رخ دهد
 • روشهای مبتنی بر معیارهای جبرانی
 • روش خانه استراتژی
 • خطاهای ادراکی را در نظر داشته باشیم
 • برنامه ریزی استراتژیک
 • روش ارزیابی استراتژی ها
 • تحلیل درخت خطا
 • نتیجه

 

 

درعصر حاضر,انچه که موجب مزیت رقابتی سازمانها میشود,نیروی انسانی با کیفیت خلاق وپویا است.ازاین رو, منابع انسانی دانشگر به عنوان مهمترین قابلیت سازمان درکسب مزیت رقابتی و همچنین عمده ترین دارایی نامشهود قلمداد شده است.اساسا امروزه
دانش استراتژیک نقش کلیدی را در سازمانها بازی میکند و ارتباط جدا نشدنی بامدیریت در سازمان برقرار خواهد کرد.به هرحال بسیاری از مدیران با چالش های زیادی از قبیل عدم شناخت جنبه های تجربی وکاربردی مدیریت روبه روشده اند.این چالش ها به خاطر این اتفاق می افتد که مدیران به لحاظ سنتی با منابع ملموس و فیزیکی کار می نمایند ومتاسفانه مشکل میتوان فعالیتهای مدیریتی و دانشی را پایش وکنترل کرد زیرا تنها بخشی از دانش داخلی در دست سازمان است وقسمتهای دیگر متکی به شخص میباشد. این دوگانگی بین دانش شخصی
ودانش سازمانی مستلزم استراتژی های مختلف مدیریتی در مدیریت میباشد.بنابراین,شرکتها بایستی به شیوه ای هدفمند دانش استراتژیک خود رامدیریت کنند ومتناسب با شرایط خود استراتژی خود را برگزینند چراکه ایجاد استراتژی های مناسب یکی از نخستین گامهای بنیادی است.سازمان می تواند استراتژی نواوری و یا استراتژی کارامدی را برگزیننند.البته,سازمانها تا بالغ نشوند نمی توانند استراتژی خود را بر پایه نواوری پایه ریزی کنند.

 

 

 

نتیجه
جایگاه ,ارزیابی,اولویت بندی و انتخاب در مرحله اول خلق وایجاد استراتژی ها به صورت مجموعه ای از استراتژیهای اولیه می باشد.در مرحله دوم انتخاب استراتژی در بین استراتژی های منتخب می باشد.در مرحله سوم اولویت بندی استراتژی ها است. در مرحله چهارم
ارزیابی استراتژی ها به شکل استراتژی های اولویت دار بدون تغییر وتکمیل شده می باشد.

 

منابع
• لشکربلوکی ,مجتبی ,متدولوژی ارزیابی,اولویت بندی وانتخاب استراتژیکwww.noormags.com
• رحیم نیا ,فریبرزوژاله فرزانه حسن زاده, ارزیابی استراتژیک قابلیتهای گردشگری داخلی وارتباط
• فرقانی , علی انتخاب استراتژی مناسب برای مدیریت دانشwww.noormags.com
• حاجی زاده , پیما ن ,سلامی انتخاب استراتژیک مناسب زنجیره تامینwww.noormags.com
• فقیه میرزایی , سمیه و محمدرضا غلامیان ارائه چارچوب برای انتخاب استراتژی دانشwww.noormags.com
• رهبر,فرهادوحسین میر شجاعییان ,ارزیابی استراتژی ملی ومنطقه ای توسعه صنعت پتروشیمیwww.noormags.com

 

این مقاله دارای ۹ صفحه و با فرمت ورد قابل ویرایش می باشد .

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .