کاربرد اصول مدیریت در سازمانهای ورزشی برنامه ریزی

مجموع ۳ پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی

کاربرد اصول مدیریت در سازمانهای ورزشی برنامه ریزی

 

 • مقدمه
 • برنامه ریزی جامع
 • ضرورت و اهمیت برنامه ریزی جامع
 • برنامه ریزی عملیاتی
 • برنامه ریزی نیروی انسانی

 

 

کاربرد اصول مدیریت در سازمانهای ورزشی سازماندهی

 • مقدمه
 • سازمان برمبنای وظیفه
 • مزایا و محدودیتهای سازمان برمبنای وظیفه
 • سازمان بر مبنای نوع تولید
 • مزایا و محدودیتهای سازمان بر مبنای نوع تولید
 • سازمان بر مبنای منطقه عملیات
 • سازمان بر مبنای مشتری
 • مزایا و محدودیتهای سازمان بر مبنای مشتری
 • محدودیتهای ساختارهای سنتی
 • الگو های جدید ساختار زمانی
 • عصرها ،‌عصر سازمانهای بزرگ است.
 • سازماندهی پس از برنامه ریزی می باشد.
 • در سازماندهی وظایف و اختیارات مشخص شود.
 • سازماندهی مجدد امری است دائمی
 • در موقعیت های مختلف ساختهای متفاوتی وجود دارد.

 

کاربرد اصول مدیریت در سازمانهای ورزشی هدایت و انگیزش

 • مقدمه
 • نظریه های هدایت و رهبری
 • نظریه های خصوصیات فردی رهبری
 • نظریه های رفت و رهبری
 • نظریه های موقعیتی و اقتضایی
 • نظریه های مسیر – هدف
 • نظریه ها انگیزش
 • نظریه های محتوایی
 • نظریه های فرآیندی
 • انگیزش در عمل

مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .