بانک شماره موبایل مناطق تهران بانک شماره موبایل مناطق تهران در این بانک شماره موبایل که برطبق مناطق پستی تهران و مناطق شهرداری تهران جمع آوری شده حدود ۵میلیون(تفکیک براساس کدپستی و همچنین بیش از ۲ میلیون (تفکیک بر اساس منطقه شهرداری ) شماره وجود دارد. که در ادامه می توانید تفکیک مناطق مختلف شهر…

برای دانلود فایل کلیک کنید