لیست شماره تلفن و آدرس ۱۱۱ سینمای کشور   CINEMA_LIST