سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور            برای دانلود لیست آدرس و شماره تلفن ها برروی لینک ها کلیک کنید  نام و نشانی ادارات کل و مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور بر اساس تقسیمات کشوری ادارات کل           مراکز فنی و حرفه ای تهران