مدیرعامل: علیرضا هادیان همدانی     تاریخچه موسسه  اعتباری توسعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس مؤسسات اعتباری را سومین تحول بزرگ در نظام بانکی کشور پس از ملی شدن بانکها و تصویب قانون  بدون ربا به شمار آورده است. تأسیس مؤسسه اعتباری توسعه را می توان سرآغاز تحولی بزرگ درجلب مشارکت بخش خصوصی برای…

برای دانلود فایل کلیک کنید