رئیس هیات مدیره آقای علیرضا پایین محلی تاریخچه موسسه به دنبال اطلاعیه تاریخ ۸ اسفند ۱۳۸۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و اقدامات وسیع بعمل آمده از سوی دستگاه‌های ذیربط، مرحله اول برنامه ساماندهی تعاونی‌های اعتباری آزاد به اتمام رسید و مقرر گردید تعاونی‌های اعتباری تجمیع شده و بعنوان…

برای دانلود فایل کلیک کنید